24 Tháng Tư 2014
Vui lòng đăng nhập

Thông báo

Icon
Error

Câu hỏi thường gặp trên phân hệ Giá thành
tmnhung (Ms)
#1 Đã gửi : 19/03/2011 lúc 10:48:55(UTC)
tmnhung_forum


Danh hiệu: Nhân viên Tư vấn MISA

Nhóm: MISA Members, Moderator, Registered Users, TV HTKH
Gia nhập: 27-05-2010(UTC)
Bài viết: 401
Điểm: 1.215
Đến từ: Viet Nam

Được cảm ơn: 76 lần trong 74 bài viết

Câu 1: Tại sao tôi đã khai báo đối tượng tập hợp chi phí rồi nhưng  khi vào khai báo Kỳ tính giá thành không thấy đối tượng tập hợp chi phí nào?


Trả lời:


Nguyên nhân: Khai báo Đối tượng tập hợp chi phí chọn một loại nhưng khi vào Giá thành lại chọn Quy trình tính giá thành khác (VD: Khai báo Đối tượng tập hợp chi phí để loại là Phân xưởng, Phòng ban nhưng vào Tính giá thành lại chọn Quy trình là Công trình, vụ việc
Cách khắc phục: Chọn về đúng quy trình tính giá thành (VD: Về quy trình sản xuất liên tục)


Câu 2: Tại sao sau khi đã khai báo một đối tượng tập hợp chi phí rồi, nhưng thêm mới đối tượng tập hợp chi phí khác lại không thấy hiện lên trong danh sách?


Trả lời:


Nguyên nhân: Khi khai báo đối tượng tập hợp chi phí tiếp theo lại để Thuộc đối tượng là đối tượng tập hợp chi phí đã có nên chương trình hiểu đối tượng tập hợp chi phí mới này là con của đối tượng tập hợp chi phí trước.
Cách khắc phục: Kích vào dấu cộng đầu dòng của đối tượng tập hợp chi phí trước, chương trình sẽ hiển thị các đối tượng tâp hợp CP mới khai báo. Kích đúp vào đối tượng tập hợp CP này, xóa dòng Thuộc đối tượng đi. Sau đó kích vào Cất.


Câu 3:Tại sao khi vào phân bổ chi phí lại không thấy gì mặc dù tôi đã có phát sinh các chi phí chung ?


Trả lời:


Nguyên nhân: Khi phát sinh chi phí chung, khách hàng đã khai báo chi tiết cho đối tượng tập hợp chi phí.
Cách khắc phục:
- Nếu các chi phí chung khách hàng có thể tập hợp chi tiết cho từng đối tượng tập hợp CP thì không cần phải phân bổ chi phí.
- Nếu chi phí chung cần phải phân bổ cho từng đối tượng tập hợp CP, thực hiện như sau:
  + Bỏ ghi toàn bộ chứng từ phát sinh liên quan đến chi phí chung
  + Vào Danh mục\ Tài khoản \ Hệ thống tài khoản. Tìm đến tài khoản CP chung( như 627). Bỏ tích Chi tiết theo(Đối tượng tập hợp chi phí). Cất
  + Sau đó ghi sổ lại toàn bộ chứng từ.
  + Vào Giá thành\ Phân bổ chi phí để thực hiện phân bổ chi phí


Câu 4: Tại sao khi vào Tính giá thành, phần Cập nhật giá xuất kho lại mờ đi?


Trả lời:


Nguyên nhân: Do khách hàng đang sử dụng Phương pháp tính giá xuất kho là Đích danh, Nhập trước xuất trước, Bình quân tức thới. Phần này chỉ sáng lên nếu sử dụng Phương pháp tính giá Bình quân cuối kỳ


Câu 5: Tại sao tôi đã làm chứng từ xuất kho NVL sản xuất, đã khai báo đối tượng tập hợp chi phí nhưng khi vào Tập hợp chi phí trực tiếp lại không thấy có số liệu?


Trả lời:


Nguyên nhân:
- Do chưa thực hiện Tính giá xuất kho( Đối với Phương pháp Bình quân cuối kỳ) hoặc Kiểm tra giá xuất( Đối với Phương pháp Bình quân tức thời, Nhập trước xuất trước chọn Định kỳ kiểm tra giá xuất).
- Trên chứng từ xuất kho nguyên vật liệu tài khoản Nợ để sai TK(VD TK 632)
- Chọn sai đối tượng tập hợp chi phí.
Cách khắc phục
TH1: Vào Kho\ Tính giá xuất kho( Kiểm tra giá xuất).
TH2: Kiểm tra lại chứng từ xuất kho, chọn về đúng TK chi phí: 621( Với QD 15), 15411( Với QD 48).
TH3: Vào chứng từ xuất kho kiểm tra lại đối tượng tập hợp chi phí, chọn lại đối tượng tập hợp chi phí


Câu 6: Tại sao khi vào Tính giá thành, chọn Tính giá thành nhưng không thấy số lượng thành phẩm?


Trả lời:


Nguyên nhân:
- Do chưa làm chứng từ nhập kho thành phẩm
- Đã làm chứng từ nhập kho thành phẩm nhưng chọn sai đối tượng tập hợp chi phí
- Ngày nhập kho thành phẩm không thuộc ngày khai báo kỳ tính giá thành
- Do khi nhập kho thành phẩm không định khoản Nợ 155/1541( hoặc 155/1541)
Cách khắc phục:
TH1:  Vào Kho\ Nhập kho để nhập kho thành phẩm, khai báo đúng đối tượng tập hợp chi phí
TH2: Vào chứng từ nhập kho kiểm tra lại đối tượng tập hợp chi  phí, chọn lại về đúng đối tượng tập hợp chi phí
TH2: Vào chứng từ nhập kho thành phẩm, kiểm tra lại ngày nhập kho thành phẩm, sửa lại về đúng ngày nhập kho.
TH4: Định khoản về đúng bút toán


Câu 7: Tại sao khi vào Tính giá thành, chọn Tính giá thành theo phương pháp giản đơn chương trình lại không tính?


Trả lời:


Nguyên nhân: Khách hàng đang khai báo một đối tượng tập hợp chi phí trong đó có nhiều đối tượng tính giá thành
Cách khắc phục: Hướng dẫn khách hàng chọn Phương pháp tính giá thành là Hệ số hoặc Tỷ lệ


Câu 8: Tôi không tính giá thành trên phân hệ Giá thành của Misa mà chỉ tập hợp chi phí vào TK 1541, đến cuối kỳ thì kết chuyển toàn bộ 1541 sang 632 thì phải làm như thế nào?


Trả lời: Vào Danh mục\ Tài khoản\ Hệ thống Tài khoản\  Tìm đến TK 1541. Bỏ tích Chi tiết theo. Cất.
Khi phát sinh liên quan đến TK 1541 định khoản bình thường trên các phân hệ.
Để cuối kỳ, thực hiện kết chuyển tự động toàn bộ TK 1541  sang TK 632 thực hiện như sau:
 - Vào Danh mục\ Tài khoản\ Tài khoản kết chuyển. Thêm. Thêm một bút toán kết chuyển từ 1541 -632. Để loại là Kết chuyển xác định kết quả kinh doanh.
 - Để kết chuyển vào Tổng hợp\ Kết chuyển lãi lỗ.


Câu 9:Tại sao khi vào Phân bổ chi phí, chọn phương thức Phân bổ là Chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp có những đối tượng tập hợp chi phí không được phân bổ( tỷ lệ phân bổ để là 0)?


Trả lời:


Nguyên nhân:
-Do đối tượng tập hợp chi phí đó không có phát sinh CP NVL trực tiếp
-Do khi phân bổ, đối tượng tập hợp chi phí nhỏ quá nên chương trình làm tròn về 0 nên không được phân bổ
Cách khắc phục:
- Kiểm tra lại Phát sinh chi phí NVL trực tiếp của đối tượng tập hợp chi phí đó
- Vào Hệ thống \ Tùy chọn\ Định dạng số. Phần số chữ số sau dấu phẩy. Ô Tỷ lệ phân bổ  đang để là 2 thì tăng lên( để 4 hoặc 5)


Câu 10: Tại sao khi vào phân bổ chi phí các chi phí chung không phân bổ đủ số tiền đã phát sinh trong kỳ?


Trả lời:


Nguyên nhân: Khi vào Phân bổ chi phí, tỷ lệ phân bổ để nhỏ hơn 100% nên số phân bổ ít hơn số phát sinh
Cách khắc phục: Sửa lại để tỷ lệ phân bổ là 100%


Câu 11: Tôi muốn xuất kho theo Định mức nguyên vật liệu thì trên phần mềm Misa cần phải làm như thế nào?


Trả lời: Khai báo định mức Nguyên vật liệu: Vào Danh mục\ Định mức Nguyên vật liệu\ Khai báo các thông tin: Mã, tên, Mã Thành phẩm, Danh mục định mức Nguyên vật liệu.
Khi xuất kho nguyên vật liệu: Vào Kho\ Xuất kho. Thêm. Tích chọn Xuất kho theo định mức Nguyên vật liệu.


Câu 12:Bên tôi là bên xây dựng, tôi muốn tính giá thành cho từng công trình, mỗi công trình có một định mức nguyên vật liệu cụ thể. Vậy tôi phải khai báo định mức này ở đâu?


Trả lời:


Vào Nghiệp vụ\ Giá thành\ Định mức nguyên vật liệu Công trình.


Câu 13: Tôi muốn xem báo cáo lãi lỗ theo từng công trình thì xem ở đâu?


Trả lời:


Vào Báo cáo\ Giá thành\ Báo cáo chi tiết lãi lỗ theo công việc.


Câu 14:Tôi đã khai báo định mức nguyên vật liệu cho từng công trình rồi, tôi muốn xem báo cáo so sánh giữa thực tế và định mức thì vào đâu?


Trả lời:


Vào Báo cáo\ Giá thành\ Bảng so sánh định mức dự toán vật tư.


Câu 15:Tôi muốn khai báo chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đầu kỳ và cuối kỳ chi tiết theo từng khoản mục chi phí thì làm thế nào?


Trả lời:


1.Khai báo dở dang đầu kỳ
Bước 1:Vào Nghiệp vụ\  Nhập số dư ban đầu\ Kích đúp vào TK 1541( với QD15) hoặc 15418( với QD48).
Bước 2: Cột Đối tượng tập hợp chi phí, khai báo đối tượng tập hợp chi phí cần nhập số dư đầu kỳ.
Bước 3: Để chuột vào Cột đối tượng tập hợp chi phí, ấn F9. Chương trình ra giao diện nhập liệu chi tiết cho từng khoản mục chi phí.
Sau khi khai báo xong kích vào Cất.
2. Khai báo dở dang cuối kỳ
Bước 1: Vào Nghiệp vụ\ Giá thành\ Đánh giá sản phẩm dở dang.
Bước 2: Chọn Kỳ tính giá thành. Kích vào đối tượng tập hợp chi phí có dở dang cuối kỳ. Nhấn phím F9 để khai báo chi tiết cho từng khoản mục chi phí. Cất


Câu 16:Bên tôi là bên kinh doanh về vận tải, tôi muốn theo dõi chi phí và lãi lỗ cho từng xe thì nên làm như thế nào ở chương trình MISASME.NET 2010?


Trả lời:


Để theo dõi chi tiết chi phí và lãi lỗ cho từng xe có thể sử dụng phân hệ Giá thành để theo dõi. Cách thực hiện như sau:
- Vào Danh mục\ Đối tượng tập hợp chi phí. Khai báo mỗi xe là một đối tượng tập hợp chi phí, để loại là Công trình vụ việc.
- Khi phát sinh chi phí, doanh thu của xe nào thì trên chứng từ phát sinh cột Đối tượng tập hợp chi phí chọn đúng xe đó.
- Để xem báo cáo chi tiết lãi lỗ cho từng xe vào Báo cáo\ Giá thành\ Báo cáo chi tiết lãi, lỗ theo công việc. Muốn xem báo cáo của xe nào thì chọn Đối tượng tập hợp chi phí tương ứng với xe đó.

1 người cảm ơn tmnhung (Ms) cho bài viết.
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2011, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0,167 giây.
Hướng dẫn mua hàng | Hình thức thanh toán | Chính sách bảo hành | Chính sách bảo mật thông tin
--------------------------------
Website Công ty Cổ phần MISA. Số giấy phép: 48/GP-BC cấp ngày 07/02/2007. 
Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lữ Thành Long - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần MISA
Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng   |  Thỏa Thuận về Dịch Vụ
Copyright © 2013 MISA JSC

Phần mềm kế toán online