21 Tháng Tư 2014
Vui lòng đăng nhập

Thông báo

Icon
Error

Câu hỏi thường gặp trong phân hệ Thuế
tmnhung (Ms)
#1 Đã gửi : 29/05/2010 lúc 12:36:23(UTC)
tmnhung_forum


Danh hiệu: Nhân viên Tư vấn MISA

Nhóm: MISA Members, Moderator, Registered Users, TV HTKH
Gia nhập: 27-05-2010(UTC)
Bài viết: 401
Điểm: 1.215
Đến từ: Viet Nam

Được cảm ơn: 76 lần trong 74 bài viết
1.Tôi có hóa đơn GTGT VTHH, DV mua vào để lên được mục 1 trên bảng kê thì khai báo trên MISA như thế nào?

Trả lời:

 * T/H kê trên HDMH

Các thông tinh chung phần đầu kê bình thường( NCC, diễn giải, số HD, ký hiệu HD…).Kê mặt hàng, số lượng, đơn giá. Sang phần thuế chọn Mã thuế là V00, V05, V10( tương ứng với thuế suất 0%, 5%, 10%)

 *T/H kê trên phiếu chi hay các giao diện khác tương tự(chứng từ nghiệp vụ khác…)

- Trang chi tiết: Định khoản

Nợ TK lq/Có TK 1111( chi tiết) số tiền bằng số tiền chưa có thuế

Nợ TK 1331/Có TK 1111( Chi tiết) số tiền thuế

- Trang thuế:

Cột Loại thuế: 01 Thuế GTGT khấu trừ trên hàng hóa, dịch vụ

Cột Loại phát sinh: Thuế đầu vào được khấu trừ

Tích sang phần hóa đơn điền Ngày HD, Số hiệu, Số Hóa đơn.Cột Loại khấu trừ: Khấu trừ toàn bộ, Cột Loại Hóa đơn: Hóa đơn GTGT2. Tôi có hóa đơn thường VTHH, DV mua vào để lên mục 1 trên bảng kê thì khai báo trên MISA như thế nào?

Trả lời:

 * T/H kê trên HDMH:

Các thông tin chung phần đầu kê bình thường( NCC, diến giải, số HD, ký hiệu HD…), kê mặt hàng, số lượng,đơn giá trên hóa đơn.

Sang phần thuế chọn mã thuế là V00A.

 * T/H kê trên phiếu chi

    -Trang chi tiết: Định khoản Nợ TK lq/ Có TK 111( chi tiết) số tiền bằng tổng số tiền trên hóa đơn.

    -Trang thuế:

Tiền thuế:Cột Loại thuế: 01, Cột Loại phát sinh: Thuế đầu vào được khấu trừ, Đánh toàn bộ tiền trên hóa đơn vào cột doanh số.

Hóa đơn: Ngày HD, Số hiệu, Số HD, Loại khấu trừ: Không được khấu trừ, Loại hóa đơn: Hóa đơn thường3. Tôi có hóa đơn GTGT VTHH, DV mua vào hàng không chịu thuế để lên mục 1 trên bảng kê thì khai báo trên MISA như thế nào?

Trả lời:

 * T/H trên HDMH

Các thông tin chung phần đầu kê bình thường. Kê mặt hàng, số lượng, đơn giá. Sang phần thuế chọn mã thuế là KCT

 * T/H trên phiếu chi

 -Trang chi tiết: Định khoản Nợ Tk lq/Có Tk 111( chi tiết) số tiền bằng tổng số tiền thanh toán

 -Trang thuế:

Tiền thuế: Cột Loại thuế: 01, Cột Loại phát sinh: Không chịu thuế GTGT, cột doanh số đánh số tiền thanh toán

Hóa đơn: Ngày HD, Số hiệu, Số HD, Loại khấu trừ: Khấu trừ toàn bộ, Loại hóa đơn: Hóa đơn GTGT4.Tôi có hóa đơn GTGT VTHH, DV mua vào để lên chỉ  tiêu thứ 2 trên bảng kê thì kê khai trên MISA như thế nào?

Trả lời:

 * T/H kê trên HDMH:

Các thông tin chung phần đầu kê bình thường( NCC, diễn giải, số HD, ký hiệu HD…), kê mặt hàng, số lượng, đơn giá. Sang phần thuế chọn Mã thuế là V00KKT, V05KKT, V10KKT( tương ứng với thuế suất 0%, 5%, 10% trên HDGTGT)

 * T/H kê trên phiếu chi hay giao diện khác tương tự( chứng từ nghiệp vụ khác…)

      -Trang chi tiết: Định khoản Nợ TKlq/Có TK111( chi tiết) số tiền bằng tổng số tiền thanh toán( gồm cả Thuế)

      - Trang thuê:

Tiền thuế: Cột Loại thuế 01:Thuế GTGT khấu trừ trên hàng hóa, Cột Loại phát sinh: Thuế đầu vào không được khấu trừ, Thuế suất.

Hóa đơn: Ngày HD,Số hiệu, Số HD, Loại khấu trừ: Không được khấu trừ, Loại hóa đơn: Hóa đơn GTGT5.Tôi có hóa đơn thường VTHH, DV mua vào để lên mục 2 trên bảng kê thì khai báo trên MISA như thế nào?

Trả lời:

 * T/H hóa đơn mua hàng

   Các thông tin chung phần đầu kê bình thường( NCC, diễn giải, số HD, ký hiệu HD, …). Kê mặt hàng, số lượng, đơn giá. Sang phần thuế chọn Mã thuế là V00A2

 * T/H kê trên phiếu chi

- Trang chi tiết: Định khoản Nợ TKlq/Có TK 111( chi tiết) số tiền bằng tổng số tiền thanh toán trên hóa đơn

- Trang thuế:

Tiền thuế: Cột Loại thuế:01, Cột Loại phát sinh: Thuế đầu vào không được khấu trừ, Đánh toàn bộ số tiền trên hóa đơn vào cột doanh số

Hóa đơn: Ngày HD, Số hiệu, Số HD, Loại khấu trừ: Không được khấu trừ, Loại hóa đơn: Hóa đơn thường6. Tôi có hóa đơn GTGT VTHH, DV mua vào không chịu thuế để lên mục 2 trên bảng kê thì trên MISA khai báo như thê nào?

Trả lời:

 * T/H Hóa đơn mua hàng

Không kê trên hóa đơn MH được, trường hợp đã kê trên HDMH thì không kê khai thuế mà vào chứng từ nghiệp vụ khác kê khai thuế, chỉ khai báo bên phần thuế mà không khai báo bên phần chi tiết.Cột Loại thuế: 01,Cột Loại phát sinh:thuế đầu vào không được khấu trừ,Doanh số: điền số tiền doanh số mua. Sang phần hóa đơn khai báo Ngày HD, số hiệu, Số HD, Loại khấu trừ: Không được khấu trừ, Loại HD:hóa đơn GTGT( chỉ ảnh hưởng lên bảng kê)

 * T/H kê trên phiếu chi

- Trang chi tiết: Định khoản Nợ Tklq/Có TK 111( chi tiết) số tiền bằng tổng số tiền thanh toán

-Trang thuế: Khai báo như khai báo trên chứng từ nghiệp vụ khác7.Tôi có hóa đơn GTGT HHDV mua vào để lên mục 3 trên bảng kê thì khai báo trên MISA như thế nào?

Trả lời:

 * T/H kê trên Hóa đơn mua hàng

Các thông tin chung phần đầu kê bình thường. Kê mặt hàng, số lượng, đơn giá. Sang phần thuế chọn mã thuế là V00KTMP, V05KTMP, V10KTMP( tương ứng với các thuế suất 0%, 5%,10%)

 * T/H kê trên phiếu chi

- Trang chi tiết: Định khoản Nợ TKld/Có TK 111( chi tiết), Nợ TK 1331/Có TK 111( chi tiết)

- Trang thuế:

Tiền thuế: Loại thuế:01, Loại phát sinh:thuế đầu vào được khấu trừ một phần. Thuế suất

Hóa đơn: Ngày HD, Số hiệu, Số HD, Loại khấu trừ: Khấu trừ một phần, Loại  hóa đơn: Hóa đơn GTGT8.Tôi có hóa đơn thường HHDV mua vào để lên mục 3 trên bảng kê thì khai báo trên MISA như thế nào?

Trả lời:

* T/H kê trên hóa đơn mua hàng

Các thông tin chung phần đầu kê bình thường. Kê mặt hàng, số lượng, đơn giá. Sang phần thuế Cột Mã thuế chọn là V00A3.

 * T/H kê trên phiếu chi

- Trang chi tiết: Định khoản Nợ TKlq/Có TK 111( chi tiết) số tiền trên hóa đơn

- Trang thuế:

Tiền thuế:  Loại thuế:01, Cột Loại phát sinh: Thuế đầu vào được khấu trừ một phần

Hóa đơn: Ngày HD, Số hiệu, Ngày HD, Cột Loại khấu trừ: Khấu trừ một phần, Cột Loại hóa đơn: Hóa đơn thường.9.Tôi có hóa đơn GTGT HHDV mua vào để lên mục 4 trên bảng kê thì trên chương trình MISA khai báo như thế nào?

Trả lời:

 * T/H kê trên hóa đơn mua hàng

Các thông tin chung phần đầu kê bình thường.Kê mặt hàng, số lượng, đơn giá. Sang phần thuế chọn Mã thuế là V00DATSCD, V05DATSCD. V10DATSCD( tương ứng với thuế suất 0%, 5%, 10%)

 * T/H kê trên phiếu chi

 - Trang chi tiết:

Định khoản: Nợ TKlq/Có TK 111( chi tiết) số tiền bằng số tiền chưa có thuế

                   Nợ TK 1331/Có TK 111( chi tiết) số tiền thuế

 - Trang thuế:

Tiền  thuế: Cột Loại thuế 01,Cột Loại phát sinh: Thuế đầu vào dùng cho dự án đầu tư TSCD, thuế suất

Hóa đơn: Ngày Hóa đơn, Số hiệu, Số HD, Loại khấu trừ: Khấu trừ toàn bộ, Loại hóa đơn: Thuế GTGT10.Tôi có hóa đơn thường HHDV mua vào để lên mục 4 trên bảng kê thì trên chương trình MISA khai báo như thế nào?

Trả lời:

* T/H kê trên hóa đơn mua hàng

Các thông tin chung phần đầu kê bình thường. Kê mặt hàng, số lượng, đơn giá. Sang phần thuế chọn Mã thuế là V00A4.

 * T/H kê trên phiếu chi

 - Trang chi tiết:

Định khoản: Nợ TKlq/Có TK 111( chi tiết) số tiền bằng tổng số tiền trên hóa đơn

 - Trang thuế:

Tiền thuế: Loại thuế: 01, Cột Loại phát sinh:Hóa đơn thường phần 4.

Hóa đơn: Ngày HD, Số hiệu, Số HD, Loại khấu trừ: Không được khấu trừ, Loại hóa đơn: Hóa đơn thường11. VTHH mua vào dùng chung cho cả 2 hoạt động chịu thuế và không chịu thuế. Sau khi tập hợp và tính tôi đã xác định được số thuế cho từng hoạt động vậy tôi phải phân bổ thế nào?

Trả lời:

Vào Sổ cái/Chứng từ nghiệp vụ khác

Phần chi tiết định khoản: Nợ TKlq(Tk chi phí)/Có Tk 1331: số tiền không được khấu trừ

Phần thuế:Cột Loại thuế:01, Cột Loại phát sinh: Phân bổ thuế GTGT đầu vào12. Mua hàng của một Công ty, HDGTGT là của Công ty khác. Công ty A mua hàng của Công ty B, nhưng lại do Công ty C xuất hóa đơn. Trên phần mềm sẽ hạch toán như thế nào để khi xem Công nợ phải trả sẽ thể hiện của Công ty B nhưng trên Bảng kê sẽ thể hiện thông tin của Công ty C?

Trả lời:

Vào Mua hàng/Hóa đơn mua hàng, thêm mới HDMH.chọn mã nhà cung cấp là Công ty C để lên bảng kê

Sau khi hạch toán trong mục Hàng tiền và Thuế, Tích sang mục Đối tượng/Giá thành tại cột nhà cung cấp chuyển đối tượng là Công ty C thành công ty B để lên công nợ13. Tôi viết HD GTGT, đang viết phát hiện hóa đơn này bị sai, quyết định hủy bỏ hóa đơn này để viết hóa đơn khác? Cách làm để trên bảng kê bán ra thể hiện được hóa đơn bị hủy này?

Trả lời:

Vào Nghiệp vụ/Sổ cái/Chứng từ nghiệp vụ khác. Khai báo bên trang thuế

Chọn Cột Loại thuế:11, loại phát sinh: Thuế phải nộp,sang phần hóa đơn: Ngày hóa đơn, Số hiệu, Số HD. Sang Hàng hóa, cột mã hàng nhập: Hủy hóa đơn

14.Hủy hóa đơn bán hàng đã gửi cho khách hàng và xuất hóa đơn khác.

Trả lời:

 Điều chỉnh giảm thuế:: Vào Nghiệp vụ/Sổ cái/Chứng từ nghiệp vụ khác

Trang chi tiết định  khoản: Nợ TK 33311/Có Tk 131

Trang thuế: Loại thuế:11. Loại phát sinh: Điều chỉnh giảm

 Xuất hóa đơn khác: Nghiệp vụ/Sổ cái/chứng từ nghiệp vụ khác

Trang chi tiết định khoản Nợ Tk131/Có Tk 33311.

Sang trang thuế: Loại thuế:11, Loại phát sinh: Thuế phải nộp

 Hủy hóa đơn: Tương tự như câu 1315.Điều chỉnh tăng, điều chỉnh giảm thuế GTGT  hạch toán trong MISA như thế nào?

Trả lời:

 Trường hợp: Điều chỉnh thuế đầu vào

Điều chình tăng: Vào Sổ cái/ Chứng từ nghiệp vụ khác

Trang chi tiết định khoản: Nợ TK 1331/Có TK lq

Trang thuế:Cột Loại thuế:01, Cột Loại phát sinh: Điều chỉnh tăng

Điều chỉnh giảm: Vào Sổ cái/ Chứng từ nghiệp vụ khác

Trang chi tiết: định khoản Nợ TKlq/Có TK 1331

Trang chi tiết: Loại thuế 01, Loại phát sinh: Điều chỉnh giảm

 Trường hợp: Điều chỉnh thuế đầu ra

Vào Sổ cái/ Chứng từ nghiệp vụ khác

Điều chỉnh tăng:

Trang chi tiết: định khoản Nợ TK lq/Có TK 33311

Trang thuê: Cột Loại thuế:11, Cột Loại phát sinh: Điều chỉnh tăng

Điều chỉnh giảm

Trang chi tiết: Định khoản Nợ 33311/ Có TK lq

Trang thuế: Cột Loại thuế:11, Cột Loại phát sinh: Điều chỉnh giảm16.Tôi muốn kết xuất bảng kê mua vào, bảng kê bán ra ra phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 2.0 thì thực hiện như thế nào

Trả lời:

Vào Báo cáo/ Báo cáo Thuê/Bảng kê mua vào( Bán ra).Tích Hiện hộp nhập tham số.Kích Xem

Chọn kỳ báo cáo là tháng muốn xuất ra. Nhấn Thực hiện

Tích chọn Xuất khẩu dữ liệu

Cách 1:

Chọn Kết xuất dữ liệu ra phần mềm của Tổng cục thuế/ Kết xuất ra Excel

Đặt tên file Excel. Save

Mở phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế. Mở Bảng kê mua vào( bán ra). Tích vào Nhận dữ liệu từ file. Chọn file Excel vừa lưu. Nhấn Open

Cách  2: Chọn Kết xuất dữ liệu ra phần mềm của Tổng cục thuế/Lưu dữ liệu vào chương trình HTKK thuế

Trên Chọn đường dẫn đến thư mục HTKK:

 C:/Program files/HTKK/DataFiles/ Mã số thuế. Nhấn Chọn

Lưu ý: Với cách xuất khẩu thứ 2 phải xuất cả Bảng kê mua vào, Bảng kê bán ra và Tờ khai thuế GTGT. Còn cách 1 chỉ cần xuất Bảng kê mua vào và Bảng kê bán ra phần mềm HTKK sẽ tự lên Tờ khai thuế GTGT17.Cách khấu trừ thuế tự động trong chương trình ?

Trả lời:

Vào Nghiệp vụ/ Thuế/ Khấu trừ thuế/ Chọn tháng cần Khấu trừ/ Thực hiện18.Tại sao trên Tờ khai thuế GTGT của tôi số thuế GTGT còn được khấu trừ cuối tháng này chuyển sang đầu tháng sau không đúng?

Trả lời:

Nguyên nhân: Do khách hàng chưa khấu trừ thuế hoặc đã khấu trừ nhưng số tiền khấu trừ không đúng

Khắc phục:

- Nếu chưa khấu trừ thuế thì thực hiện khấu trừ như sau: Vào Nghiệp vụ/Thuế/Khấu trừ thuế, chọn tháng KT,Kiểm tra số tiền được khấu trừ( là số tiền nhỏ hơn trong số 2 chỉ tiêu( [11] + [23]  và [39])/ Khấu trừ thuế

- Nếu đã khấu trừ thuế: Vào Sổ cái/ Chứng từ nghiệp vụ khác/Duyệt tìm lại bút toán đã khấu trừ và kiểm tra số tiền đã khấu trừ.nêu sai thì sửa lại số tiền trên bút toán khấu trừ (Số tiền đúng này bằng chênh lệch giữa chỉ tiêu [11] +[23] và chỉ tiêu [39])19.Tôi mua hàng nhập khẩu vào ngày 20/2/2009 nhưng đến ngày 10/3/2009 tôi mới nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu cho cơ quan hải quan. Vậy tôi hạch toán Thuế GTGT hàng nhập khẩu như thế nào?

Trả lời:

 * Ngày 20/2/2009

 - Vào Nghiệp vụ/Mua hàng/ Hóa đơn mua hàng. Nhập hóa đơn mua hàng nhập khẩu bình thường.

Trên chứng từ nghiệp vụ khác. Kích Bỏ ghi/Sửa

Trang chi tiết: Xóa dòng định khoản Nợ TK 1331/Có TK 33312

Sang trang thuế: Xóa 2 dòng:

  Dòng 1: Loại thuế 12, Loại phát sinh: Thuế phải nộp

  Dòng 2: Loại thuế 01, Loại phát sinh: Thuế được khấu trừ đầu vào.

Sau đó tích Cất

Ngày 10/3/2009

 - Vào phân hệ quản lý quỹ hoặc Ngân hàng thực hiện bút toán nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu

Trang chi tiêt: Nợ TK 33312/Có TK lq

Trang thuế: Loại thuê: 12, Loại phát sinh là Nộp thuế

 - Sang Sổ cái/ Chứng từ nghiệp vụ khác. Thêm mới

Trang chi tiết: Định khoản Nợ TK 1331/Có TK 33312

Trang thuế: Dòng 1: Chọn Loại thuế 12, Loại phát sinh: Thuế phải nộp

                     Dòng 2: Loại thuê 01, Loại phát sinh: Thuế đầu vào được khấu trừ20.Tại sao khi tôi kiểm tra Bảng kê hóa đơn dịch vụ mua vào lại thấy thể hiện 2 dòng thuế GTGT hàng nhập khẩu?

Trả lời:

Nguyên nhân: Do khi làm hóa đơn hạch toán hàng nhập khẩu, trên hóa đơn mua vào vẫn khai thuế

Khắc phục: Vào HDMH nhập khẩu, Bỏ ghi/Sửa. Sang trang thuế xóa Mã thuế và thuế suất. Tích Cất. Tích HT Hàng nhập khẩu.21. Công ty tôi có một khoản thuế  GTGT được hoàn thì quy trình kê khai trên chương trình MISA như thế nào?

Trả lời:


 * Đề nghị hoàn thuế :

Vào Sổ cái/Chứng từ nghiệp vụ khác định khoản như sau:

Trang chi tiết: Không định khoản

Trang thuế: Cột Loại thuế chọn là 01, Cột Loại phát sinh chọn là “ Đề nghị hoàn thuế GTGT” và nhập số tiền đề nghị hoàn.

Số liệu này sẽ hiển thị trong tờ khai thuế( mục 2, phần III,chỉ tiêu 42)

 * Thông báo hoàn thuế:

Vào Sổ cái/Chứng từ nghiệp vụ khác. Chọn Thêm

Trang chi tiết: Không định khoản

Trang thuế: Cột Loại thuế chọn là 01, Cột Loại phát sinh chọn là “ Thông báo hoàn lại thuế” và nhập số tiền đươc hoàn

Số liệu này sẽ hiển thị trong phần 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh( mục 2) phần III

 * Khi được hoàn thuế

Vào Phân hệ Quản lý quỹ/ Phiếu thu. Kích Thêm

Trang chi tiết: Định khoản Nợ TK 1111/Có TK 1331 số tiền thuế được hoàn.

Trang thuế: Cột Loại thuế chọn là 01, Cột Loại phát sinh: Hoàn lại thuế đầu vào theo thông báo

Số liệu này sẽ hiển thị trong phần 3 báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh( mục 3b, phần I)

 * Phần thuế không được hoàn được hạch toán vào chi phí như sau:

Vào Nghiệp vụ/Sổ cái/Chứng từ nghiệp vụ khác

Trang chi tiết: Định khoản Nợ TK 632/Có TK 1331 số tiền không được hoàn lại

Trang thuế: Chọn Loại thuế là 01, Cột Loại phát sinh chọn là” Phân bổ thuế GTGT đầu vào”22.Hạch toán thuế TNDN tạm tính trong chương trình MISA kê khai như thế nào?

Trả lời:

Vào Nghiệp vụ/Sổ cái/Chứng từ nghiệp vụ khác

Trang chi tiết: Định khoản Nợ TK 8211/Có TK 3334

Trang thuế: Cột Loại thuế chọn là 40, Cột Loại phát sinh chọn là Thuế phải nộp.23.Tôi không muốn hiển thị các HĐ thường trên bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào thì làm thế nào?

Trả lời:

Báo cáo\Thuế\01-2/GTGT_Bảng kê mua vào (TT60)/Chọn kỳ báo cáo, tích hiện hộp nhập tham số, xuất hiện bảng Chọn tham số báo cáo, Bỏ tích Hiển thị hóa đơn thường (cuối cùng)\Đồng ý
1 người cảm ơn tmnhung (Ms) cho bài viết.
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2011, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0,335 giây.
Hướng dẫn mua hàng | Hình thức thanh toán | Chính sách bảo hành | Chính sách bảo mật thông tin
--------------------------------
Website Công ty Cổ phần MISA. Số giấy phép: 48/GP-BC cấp ngày 07/02/2007. 
Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lữ Thành Long - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần MISA
Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng   |  Thỏa Thuận về Dịch Vụ
Copyright © 2013 MISA JSC

Phần mềm kế toán online