Thông tư 195/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 hướng dẫn kế toán áp dụng cho Đơn vị chủ đầu tư

Ngày tạo: 10/06/2013 10:08:24 SA - Số lần đọc: 29097
Ngày 15/11/2012 Bộ tài chính ban hành thông tư 195/2012/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2013 và thay thế cho Quyết định số 214/2000/QĐ-BTC ngày 28/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thông tư 195/2012/TT-BTC


Tóm tắt nội dung chính của thông tư:
- Ngày ban hành: 15/11/2012
- Ngày hiệu lực: 01/01/2013
- Đối tượng áp dụng:

Các đơn vị chủ đầu tư, bao gồm: Các đơn vị chủ đầu tư có thành lập Ban quản lý dự án đầu tư, các Ban quản lý dự án đầu tư
Các Ban quản lý dự án đầu tư

Hệ thống tài khoản:

Đối với đơn vị chủ đàu tư trong đơn vị doanh nghiệp: Áp dụng hệ thống tài khoản kế toán theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC nhưng có thay đổi tên một số tài khoản cho phù hợp
Đối với đơn vị chủ đầu tư trong các đơn vị HCSN sử dụng hệ thống tài khoản riêng theo phụ lục đính kèm thông tư

- Hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán: Chứng từ kế toán chung cho các đơn vị chủ đầu tư, gồm 4 chỉ tiêu:
+ Chỉ tiêu lao động tiền lương;
+ Chỉ tiêu vật tư;
+ Chỉ tiêu tiền tệ;
+ Chỉ tiêu TSCĐ.
Danh mục, mẫu chứng từ kế toán: xem phụ lục số 03b.

Hệ thống báo cáo tài chính:

1. Báo cáo tài chính của Ban quản lý dự án đầu tư được bổ sung thêm 03 báo cáo B01-CĐT, B02-CĐT, B03- CĐT và 05 phụ biểu bắt buộc; Sửa đổi, bổ sung Thuyết minh báo cáo tài chính:
a). Báo cáo tài chính
- Mẫu số B01 - CĐT: Bảng Cân đối Kế toán
- Mẫu số B02 - CĐT: Nguồn vốn đầu tư
- Mẫu số B03 - CĐT: Thực hiện đầu tư xây dựng
- Mẫu số B04 - CĐT: Thuyết minh báo cáo tài chính
b). Phụ biểu báo cáo tài chính
- Mẫu số F02 - CĐT: Chi tiết nguồn vốn đầu tư
- Mẫu số F03A- CĐT: Thực hiện đầu tư theo dự án, công trình,hạng mục công trình
- Mẫu số F03B- CĐT: Quyết toán vốn đầu tư theo dự án,công trình, hạng mục công trình hoàn thành bàn giao sử dụng
- Mẫu số F03C- CĐT: Chi phí khác
- Mẫu số F03D - CĐT: Chi phí Ban quản lý dự án đầu tư

2. Báo cáo tài chính của Đơn vị quản lý dự án đầu tư không thành lập Ban quản lý dự án đầu tư và công tác kế toán dự án đầu tư được thực hiện trên cùng một hệ thống sổ kế toán của đơn vị thì ngoài hệ thống biểu mẫu báo cáo tài chính theo quy định của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, đơn vị phải lập 02 biểu mẫu báo cáo và 04 phụ biểu chi tiết sau:
a) Báo cáo tài chính
- Mẫu số B02 - CĐT: Nguồn vốn đầu tư
- Mẫu số B03 - CĐT: Thực hiện đầu tư xây dựng
b) Phụ biểu báo cáo tài chính
- Mẫu số F02 - CĐT: Chi tiết nguồn vốn đầu tư
- Mẫu số F03A- CĐT: Thực hiện đầu tư theo dự án, công trình, hạng mục công trình
- Mẫu số F03B- CĐT: Quyết toán vốn đầu tư theo dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành bàn giao sử dụng
- Mẫu số F03C- CĐT: Chi phí khác
Mẫu biểu, phương pháp lập Báo cáo tài chính đặc thù và phụ biểu báo cáo tài chính đặc thù về dự án đầu tư xem phụ lục số 02.
- Hình thức ghi sổ: Nhật ký chung, Chứng từ ghi sổ, nhật ký-sổ cái, kế toán máy

Download Thông tư 195/2012 và các Phụ lục


Thẻ: Thông tư 195/2012/TT-BTC, Phần mềm kế toán, phần mềm miễn phí, doanh nghiệp, thông tư hướng dẫn, chủ đầu tư

Ý kiến khách hàng đối tác

Bà Vũ Thị Mai
Bà Vũ Thị Mai
Thứ trưởng Bộ Tài chính
“Trong năm qua MISA đã vẫn duy trì hỗ trợ các doanh nghiệp tự in hóa đơn trong giai đoạn đầu triển khai Nghị định 51/2010/NĐ-CP. Tôi cũng rất ấn tượng về đội ngũ lãnh đạo, quản lý của MISA, rất trẻ về tuổi đời, năng động, sáng tạo, họ không những phải giỏi về công nghệ mà còn phải rất rành chuyên môn, nghiệp vụ về Kế toán, Tài chính.”
Tư vấn hỗ trợ khách hàng
1900 8677
contact
T2 - T6: Từ 7h30 - 18h30
T7 - CN: Từ 8h00 - 12h & 13h30 - 17h30