Những điểm mới ưu việt của Phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp MISA Mimosa.NET 2019

Ngày tạo: 12/12/2017 8:18:00 SA - Số lần đọc: 9959
Để giúp các đơn vị Hành chính sự nghiệp có thể bắt đầu năm tài chính 2018 theo chế độ kế toán và hệ thống mục lục ngân sách mới, ngày 12/12/2017, MISA chính thức cho ra mắt phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 với nhiều điểm ưu việt và hoàn toàn đáp ứng Thông tư 107/2017/TT-BTC và 324/2016/TT-BTC.


      
  

Phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 có những tính năng ưu việt sau:
1. Đáp ứng Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới theo Thông tư 107/2017/TT-BTC:
- Tự động định khoản theo Hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán mới;
- Tự động hách toán các bút toán đồng thời theo Hệ thống tài khoản mới;

Phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 đáp ứng hoàn toàn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới theo Thông tư 107/2017/TT-BTC
- Tự động xác định kết quả thặng dư (thâm hụt) các hoạt động tài chính; Kết chuyển số dư cuối năm và quyết toán số dư đầu năm;
- Đáp ứng tất cả mẫu biểu chứng từ  kế toán; Tự động lập Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán và Sổ sách kế toán.

2. Đáp ứng Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước mới theo Thông tư 324/2016/TT-BTC:
- Bổ sung 15 Chương mới, đổi tên 39 Chương, xóa bỏ 9 Chương;
- Bổ sung 11 Khoản, đổi tên 7 Khoản, xóa bỏ 16 Khoản, gộp 120 Khoản thành 18 Khoản, tách 2 Khoản  thành 12 Khoản;

Phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 đáp ứng Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước mới theo Thông tư 324/2016/TT-BTC
- Bổ sung 177 Tiểu mục, đổi tên 329 Tiểu mục, xóa bỏ 460 Tiểu mục;
- Xóa bỏ 206 Chương trình mục tiêu, bổ sung 10 CTMT, sửa tên 2 CMTM.

3. Đáp ứng đầy đủ các mẫu biểu giao dịch kho bạc mới nhất:

Phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 cung cấp đầy đủ các biểu mẫu giao dịch kho bạc.

- Đáp ứng đầy đủ 21 mẫu biểu giao dịch với kho bạc theo Thông tư 77/2017/TT-BTC;
- Đáp ứng 3 mẫu đối chiếu kho bạc theo Quyết định số 4377/QĐ-KBNN.

4. Sẵn sàng kết nối với dịch vụ công của KBNN và Tổng hợp báo cáo toàn ngành:

Phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 sẵn sàng kết nối với dịch vụ công trên cổng thông tin điện tử của Kho Bạc Nhà nước để thực hiện giao dịch điện tử tự động.

- Sẵn sàng kết nối để thực hiện giao dịch điện tử với dịch vụ công trên cổng thông tin điện tử của KBNN;
- Tự động xuất khẩu Báo cáo tài chính và Báo cáo quyết toán phục vụ công tác tổng hợp báo cáo toàn ngành.

5. Tự động kết chuyển số dư tài khoản và chuyển đổi mục lục ngân sách:
- Tự động kết chuyển số dư cuối năm tài chính 2017 sang đầu năm tài chính 2018 theo đúng Hệ thống tài khoản mới;
- Tự động kết chuyển số dư cuối năm trước sang đầu năm sau theo đúng Hệ thống  mục lục ngân sách mới.


      Thẻ:

Ý kiến khách hàng đối tác

Ông Thái Vũ Hòe
Ông Thái Vũ Hòe
Chủ tịch HĐQT, GĐ Sàn giao dịch Bất động sản BBS Land, Tp.HCM
“AMIS.VN là sản phẩm hoàn hảo cho hoạt động quản trị doanh nghiệp từ quản trị tài chính, quản trị nhân sự đến quản trị khách hàng... Hơn nữa, với việc sử dụng công nghệ ĐTĐM, chúng tôi không cần phải tốn chi phí lắp đặt hệ thống, không bị gián đoạn hay thất thoát dữ liệu mỗi khi nhân viên nghỉ việc hay máy tính bị virus, vẫn có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi trên nhiều thiết bị”