8 lỗi thường gặp khi kê khai tờ khai thuế TNCN và cách xử lý

Ngày tạo: 21/09/2018 3:11:18 CH - Số lần đọc: 642
Trong quá trình thực hiện kê khai Thuế TNCN, các doanh nghiệp không thể tránh khỏi các lỗi sai. Dưới đây là 8 lỗi sai mà các kế toán thường gặp phải.

1. Tờ khai QTT -TNCN có dữ liệu = 0
Tờ khai quyết toán thuế TNCN có chỉ tiêu Tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân (chỉ tiêu 28) bằng 0

Cách xử lý:
+ Trường hợp doanh nghiệp đã kê khai đúng (trong năm không phát sinh thu nhập của người lao động) thì phản hồi bằng email lại với cán bộ hỗ trợ trong thông báo này là đã kê khai đúng số phát sinh.
+ Trường hợp nếu thực tế có phát sinh chi trả thu nhập cho cá nhân làm công ăn lương thì yêu cầu kê khai bổ xung tờ khai Quyết toán thuế TNCN2. Không nộp Bảng kê 05-1
Doanh nghiệp gửi tờ khai quyết toán nhưng không gửi kèm Bảng kê 05-1

Cách xử lý:
Doanh nghiệp kê khai bổ xung tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN

3. Bảng kê 05-3 không có dữ liệu (không tồn tại bảng kê)
Doanh nghiệp đã gửi tờ khai quyết toán có kê Tổng số cá nhân giảm trừ gia cảnh (chỉ tiêu 27) nhưng không gửi kèm Bảng kê 05-3

Cách xử lý:
Doanh nghiệp rà soát lại kê khai.
+ Trường hợp doanh nghiệp không phát sinh cá nhân giảm trừ gia cảnh thì kê khai bổ sung tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN, trong đó kê khai lại chỉ tiêu 27 trên tờ khai bằng 0.
+ Trường hợp thực tế có phát sinh khấu trừ người phụ thuộc thì yêu cầu kê khai bổ sung tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN

4. Số Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động (Chỉ tiêu 22) trên TK sai lệch với BK 05-1
Doanh nghiệp đã gửi tờ khai quyết toán có kê Số cá nhân cư trú có hợp đồng lao động (chỉ tiêu 27) không bằng số lượng dòng kê khai trên BK 05-1

Cách xử lý:
Doanh nghiệp kiểm tra số Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động (chỉ tiêu 22) phải bằng với số dòng kê khai trên BK 05-1.
+ Trường hợp nếu số Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động (chỉ tiêu 27) đã kê đúng thì kê khai bổ xung tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN, điều chỉnh dữ liệu trên BK 05-1 đầy đủ và chính xác số lượng đã kê
trên chỉ tiêu 27.
+ Trường hợp nếu dữ liệu trên BK 05-1 đầy đủ và chính xác thì kê khai bổ xung tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN, điều chỉnh chỉ tiêu 27 trên tờ khai đúng bằng số dòng dữ liệu trên BK 05-1.

5. Số Cá nhân cư trú (chỉ tiêu 24) trên TK sai lệch với BK 05-1 và BK05-2
Doanh nghiệp đã gửi tờ khai quyết toán có kê Số cá nhân cứ trú (chỉ tiêu 24) trên tờ khai không bằng với số cá nhân làm công ăn lương đã khâu trừ thuế kê trên BK 05-1 và BK 05-2 (có phát sinh số khấu trừ được kê tại chỉ tiêu 20 trên BK 05-1 và chỉ tiêu 15 trên BK 05-2).

Cách xử lý:
Doanh nghiệp kiểm tra số Cá nhân cư trú đã khấu trừ thuế (chỉ tiêu 24) phải bằng số dòng có phát sinh số khấu trừ được kê tại chỉ tiêu 20 trên BK 05-1 và số dòng không tích chỉ tiêu 10: cá nhân không cư trú và có phát sinh số khấu trừ được kê tại chỉ tiêu 15 trên BK 05-2.
+ Trường hợp nếu Số cá nhân cư trú (chỉ tiêu 24) đã kê đúng thì kê khai bổ xung tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN đầy đủ và chính xác với số lượng đã kê trên chỉ tiêu 24.
+ Trường hợp nếu dữ liệu trên BK 05-1 và 05-2 đã đầy đủ và chính xác thì kê khai bổ xung tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN, điều chỉnh chỉ tiêu 24 trên tờ khai đúng bằng số dòng có phát sinh số khấu trừ được kê tại chỉ tiêu 20 trên BK 05-1 và số dòng không tích chỉ tiêu 10: cá nhân không cư trú và có phát sinh số khấu trừ được kê tại chỉ tiêu 15 trên BK 05-2.

6. Số Cá nhân không cư trú (chỉ tiêu 25) trên TK sai lệch với BK 05-2
Doanh nghiệp đã gửi tờ khai quyết toán có kê số Cá nhân không cư trú (chỉ tiêu 25) không bằng số cá nhân không cư trú có khấu trừ thuế trên BK 05-2.

Cách xử lý:
Doanh nghiệp kiểm tra số cá nhân không cư trú đã khấu trừ thuế (chỉ tiêu 25) phải bằng số cá nhân làm công ăn lương trên BK 05-2 có tích chỉ tiêu 10: Cá nhân không cư trú có phát sinh số khấu trừ được kê tại chỉ tiêu 15.
+ Trường hợp nếu Số cá nhân không cư trú đã khấu trừ thuế (chỉ tiêu 25) đã kê đúng thì kê khai bổ xung tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN, điều chỉnh dữ liệu trên BK 05-2 đúng với số lượng đã kê trên chỉ tiêu 25.
+ Trường hợp nếu dữ liệu trên BK 05-2 đã đầy đủ và chính xác thì kê khai bổ xung tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN, điều chỉnh chỉ tiêu 25 phải bằng số cá nhân làm công ăn lương trên BK 05-2 có tích chỉ tiêu 10: Cá nhân không cư trú có phát sinh số khấu trừ được kê tại chỉ tiêu 15

7. Tổng số cá nhân giảm trừ gia cảnh (chỉ tiêu 27) trên TK sai lệch với BK 05-1
Doanh nghiệp đã gửi tờ khai quyết toán có kê tổng số cá nhân giảm trừ gia cảnh (chỉ tiêu 27) không bằng tổng số NPT tính giảm trừ (chỉ tiêu 14) trên BK 05-1

Cách xử lý:
Doanh nghiệp kiểm tra số Cá nhân giảm trừ gia cảnh (chỉ tiêu 27) phải bằng với tổng số NPT tính giảm trừ (chỉ tiêu 14) trên BK 05-1.
+ Trường hợp nếu Tổng số cá nhân giảm trừ gia cảnh (chỉ tiêu 27) đã kê đúng thì kê khai bổ xung tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNC, điều chỉnh dữ liệu trên BK 05-2, 05-3 đúng số lượng đã kê trên chỉ tiêu 25.
+ Trường hợp nếu tổng số NPT tính giảm trừ (chỉ tiêu 14) trên BK 05-1 đã kê đúng thì kê khai bổ xung tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN, điều chỉnh chỉ tiêu 27 bằng với tổng số NPT tính giảm trừ (chỉ tiêu 14) trên BK 05-1.

8. Số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ của cá nhân không cư trú trong kỳ (chỉ tiêu 36) trên TK sai lệch với BK 05-2
Doanh nghiệp đã gửi tờ khai quyết toán có kê Số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ của cá nhân không cư trú trong kỳ (chỉ tiêu 36) không bằng tổng số thuế đã khấu trừ được kê tại chỉ tiêu 15 các dòng có tích chỉ tiêu 10: cá nhân không cư trú trên BK 05-2

Cách xử lý:
kiểm tra Số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ của cá nhân không cư trú trong kỳ (chỉ tiêu 36) phải bằng tổng thu nhập đã khấu trừ được kê tại chỉ tiêu 15 các dòng có tích chỉ tiêu 10: cá nhân không cư trú trên BK 05-2
+ Trường hợp nếu số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ của cá nhân không cư trú trong kỳ (chỉ tiêu 36) đã kê đúng thì kê khai bổ xung tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN, điều chỉnh dữ liệu trên BK 05-2 tổng số khấu trừ được kê tại chỉ tiêu 15 các dòng có tích chỉ tiêu 10: cá nhân không cư trú bằng chỉ tiêu 36.
+ Trường hợp nếu tổng số khấu trừ được kê tại chỉ tiêu 15 các dòng có tích chỉ tiêu 10: cá nhân không cư trú trên BK 05-2 đã kê đúng thì kê khai bổ xung tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN, điều chỉnh chỉ tiêu 36 bằng tổng thu nhập đã khấu trừ được kê tại chỉ tiêu 15 các dòng có tích chỉ tiêu 10: cá nhân không cư trú đã kê trên BK 05-2.

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 tự động hạch toán thuế TNCN tương ứng. Trường hợp đơn vị không tính lương trên phần mềm MISA SME.NET 2017 sẽ hạch toán thuế TNCN ở tại phần chứng từ nghiệp vụ khác.Thẻ: lỗi sai khi kê khai thuế TNCN, kê khai thuế TNCN, lỗi sai kế toán

Ý kiến khách hàng đối tác

Tiến sỹ Nguyễn Vinh Hiển
Tiến sỹ Nguyễn Vinh Hiển
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nhiều năm qua, MISA được biết đến là đơn vị có vị thế trong lĩnh vực công nghệ thông tin, có nhiều giải pháp đã được các cơ quan, ban ngành ghi nhận và đưa vào triển khai. Với bản lĩnh và sự tiên phong mà các bạn giữ vững được trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, các sản phẩm, giải pháp của MISA đã góp phần vào việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý, hoạt động dạy học và nghiên cứu khoa học trong các nhà trường.
Tư vấn hỗ trợ khách hàng
1900 8677
contact
T2 - T6: Từ 7h30 - 18h30
T7 - CN: Từ 8h00 - 12h & 13h30 - 17h30